Privacybeleid

Clausules inzake persoonsgegevens

Deze website wordt in Luxemburg beheerd door MAC² Invest, 1, rue Guillaume de Machault L – 2111 Luxemburg. Handelsregister RCS B231801.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de informatie die wij over u verzamelen en gebruiken.
U zult ook te weten komen hoe wij de informatie over u, die u ons verstrekt bij het gebruik van deze website, gebruiken en beschermen. Indien u vragen of opmerkingen heeft over deze voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen per e-mail op info@visioframefamily.com, of op het volgende postadres MAC² Invest, 1, rue Guillaume de Machault L – 2111 Luxemburg. Handelsregister RCS B231801.

Overeenkomstig de geldende regelgeving die van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens en in het bijzonder Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is, beschikt u over het recht op informatie, toegang en verzet met betrekking tot de u betreffende persoonsgegevens, dat u kunt uitoefenen door per e-mail of per post contact op te nemen met CBC Informatique, waarvan de gegevens hierboven zijn vermeld.
Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze clausules van tijd tot tijd te wijzigen door deze pagina bij te werken. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te raadplegen om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van dergelijke wijzigingen en dat deze voor u aanvaardbaar zijn.

1. Wat voor informatie verzamelen wij over u?

Op sommige pagina’s vindt u formulieren waarin om informatie over u wordt gevraagd (Persoonsgegevens). Bepaalde producten en diensten (zoals onze technische of commerciële ondersteuning) kunnen alleen via deze website aan u worden geleverd als wij bepaalde informatie over u hebben, zoals:

Uw naam, voornaam, e-mail- en postadres, telefoonnummer. Een deel van de informatie die wij verzamelen zijn “Persoonsgegevens”, dat zijn gegevens over u die u identificeren. Wij zullen geen “persoonlijke en gevoelige informatie” verzamelen. Dit omvat informatie met betrekking tot ras, politieke opvattingen, gezondheid, godsdienstige en andere overtuigingen, of seksuele geaardheid. In deze clausules worden de termen “Persoonsgegevens” en “informatie over u” door elkaar gebruikt.

2. Wat doen we met deze informatie?

Wij kunnen informatie over u voor de volgende doeleinden gebruiken:
– Om u op onze website te registreren en om de via onze website aangeboden diensten te beheren (met inbegrip van de verwerking van zoekopdrachten of verzoeken om informatie over ons of onze producten of diensten);
– Voor commerciële doeleinden, onder de hieronder in de rubriek Directe en Indirecte Marketing beschreven voorwaarden;
– Om onze verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst met u te kunnen nakomen en in het kader van de uitvoering van een dergelijke overeenkomst namens u;
– Met het oog op een eventuele tewerkstelling, indien u ons informatie hebt verstrekt naar aanleiding van een sollicitatie die u bij ons bedrijf hebt ingediend. Met uw toestemming kunnen wij de informatie die u ons toevertrouwt combineren, onder de voorwaarden en voor de doeleinden die in deze clausules worden beschreven.

3. Hoe verzamelen wij deze informatie?

Wij verzamelen informatie over u op een aantal manieren, waaronder:
– De mededeling van deze informatie door u via deze website;

En wanneer u telefonisch contact met ons opneemt of met ons correspondeert op een andere wijze dan via deze website.
Wij kunnen informatie over u die wij via deze website verzamelen combineren met informatie die u aan ons verstrekt of die aan ons wordt verstrekt door derden. Wij zullen informatie over u niet langer bewaren dan nodig is voor het doel waarvoor deze is verzameld of langer dan nodig is om te voldoen aan een contract of wet.
Wij zullen geen buitensporige hoeveelheden informatie over u verzamelen, noch zullen wij informatie verzamelen die onnodig is voor het doel waarvoor zij wordt verzameld.

4. Met wie delen wij uw informatie?

Voor zover nodig om een van onze medewerkers, agenten, contractanten, leveranciers of zakenpartners in staat te stellen diensten voor ons te verrichten of functies namens ons uit te voeren (met inbegrip van verkoopondersteuning, marktonderzoek of klantendiensten, evenals accountbeheer, levering van producten of diensten die wij nu of in de toekomst aan u leveren);
– Wanneer wij van mening zijn dat openbaarmaking van uw informatie aan andere bedrijven, overheidsinstanties of wetshandhavingsinstanties/afdelingen noodzakelijk of wenselijk is met het oog op fraudepreventie of -opsporing;

– Wanneer wij dit mogen doen om onze legitieme belangen te behartigen;
In gevallen waarin de wet ons daartoe verplicht of toestaat.
In het geval dat wij uw Persoonsgegevens doorgeven aan een zorgvuldig geselecteerde derde partij of aan een derde partij die hierboven is genoemd, zullen wij voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming door ervoor te zorgen dat er passende contractuele bepalingen zijn om te waarborgen dat de derde partij in kwestie :
zal uw Persoonsgegevens alleen gebruiken voor het door ons gespecificeerde doel en in overeenstemming met de in deze clausules beschreven doeleinden,
En zal passende beveiligingsmaatregelen hebben genomen om ongeoorloofde of onwettige verwerking van uw Persoonsgegevens en onopzettelijk verlies of vernietiging van, of schade aan, uw Persoonsgegevens te voorkomen.

Indien wij uw Persoonsgegevens doorgeven aan een derde partij die buiten de Europese Economische Ruimte is gevestigd, zullen wij vooraf stappen hebben ondernomen om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens hetzelfde beschermingsniveau zullen krijgen als wordt vereist door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

5. Directe en indirecte marketing

Wij kunnen, met uw toestemming, de informatie die wij over u hebben, gebruiken om u informatie te verstrekken over onze producten, promoties, speciale aanbiedingen en andere informatie met betrekking tot onze producten of diensten of waarvan wij denken dat die voor u van belang kan zijn.

Wij zullen uw gegevens alleen gebruiken voor directe en indirecte marketingdoeleinden op de wijze waarvoor u toestemming hebt gegeven.
U kunt het ontbreken van een overeenkomst, de overeenkomst of de reikwijdte van de overeenkomst die u ons met betrekking tot directe en indirecte marketing hebt verleend, herroepen door ons een e-mail te sturen via info@visioframefamily.com of via het volgende postadres MAC² Invest, 1, rue Guillaume de Machault L – 2111 Luxemburg. Handelsregister RCS B231801. Deze optie staat u te allen tijde ter beschikking. Indien u van ons een bericht ontvangt met betrekking tot directe en indirecte marketingacties, wordt u er in dit bericht bovendien aan herinnerd dat u de mogelijkheid hebt om te verzoeken om stopzetting van deze mededelingen van informatie.

6. Hoe kunt u een kopie krijgen van de informatie die wij over u hebben verzameld en hoe kunt u deze informatie wijzigen?

Krachtens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u het recht om details op te vragen over de Persoonsgegevens die wij over u bewaren. Wij zullen onmiddellijk aan een dergelijk verzoek van u voldoen. Hiertoe kunt u een e-mail sturen naar info@visioframefamily.com of ons schrijven op het volgende adres MAC² Invest, 1, rue Guillaume de Machault L – 2111 Luxemburg. Handelsregister RCS B231801.

Helpt u ons ervoor te zorgen dat de informatie die wij over u hebben, juist en up-to-date is. Indien u van mening bent dat deze informatie onnauwkeurig of onvolledig is, kunt u ons schrijven zoals hierboven vermeld. Wij zullen de informatie die wij over u hebben, binnen de hierboven vermelde termijn corrigeren of bijwerken.

7. Hoe houden wij uw informatie veilig?

Wij doen er alles aan om uw informatie veilig te houden. Om ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, vernietiging of openbaarmaking te voorkomen, hebben wij redelijke fysieke, elektronische en bestuurlijke maatregelen genomen om de informatie die wij via deze website verzamelen, te beschermen. Wij hebben dit gedaan om ongeoorloofde of onwettige verwerking, accidenteel verlies of vernietiging van, of schade aan, uw Persoonsgegevens te voorkomen.

Wij dragen zorg voor de veiligheid van uw informatie:
Door middel van wachtwoordbeveiliging, indien wij dit passend achten; en door de toegang tot uw informatie te beperken (bijvoorbeeld, alleen ons personeel of onze medewerkers die toegang nodig hebben voor de hierboven vermelde doeleinden zullen toegang hebben). Help ons de veiligheid van uw informatie te waarborgen door geen al te voor de hand liggende identiteit of wachtwoord te gebruiken, door uw wachtwoord regelmatig te wijzigen en door ervoor te zorgen dat u uw wachtwoord met niemand deelt.

8. Links invoegen

Deze website kan links bevatten naar andere websites waarover wij geen controle hebben, en andere websites waarover wij geen controle hebben, kunnen links bevatten naar deze website. Hoewel wij ernaar streven alleen links op te nemen naar websites die aan dezelfde privacy- en veiligheidsregels voldoen als wij, kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de bescherming en privacy van informatie die u op andere websites verstrekt. Wij raden u aan voorzichtig te zijn en het privacybeleid van de website in kwestie te lezen.

9. Cookies

Net als sommige derden die inhoud, advertenties en functies bieden als onderdeel van onze Diensten, gebruiken wij cookies, pixels, webbakens (ook bekend als web beacons) en soortgelijke technologieën in sommige delen van onze Diensten, zoals hieronder beschreven.
Cookies zijn kleine fichiers die informatie opslaan op uw computer, televisie, mobiele telefoon of andere apparaten. Hierdoor kan de entiteit die een cookie op uw apparaat plaatst, u herkennen, ongeacht de websites, diensten en apparaten die u gebruikt, en ook van de ene browsersessie naar de andere. Cookies zijn zeer nuttig.
Zij kunnen bijvoorbeeld uw aanmeldingsidentificaties onthouden, zodat u die niet telkens hoeft in te voeren wanneer u verbinding maakt met een dienst.
Ze vertellen ons en derden die ze gebruiken welke pagina’s bezoekers bezoeken, welke functies ze gebruiken en hoe lang ze op die pagina’s blijven. Door dit soort informatie te analyseren, zijn wij beter in staat de Diensten op maat te maken en u een betere gebruikerservaring te bieden.
Zij verzamelen informatie over uw profilgebruik van onze Services en andere websites en applicaties, zodat wij en de derden u relevante content en advertenties kunnen bieden.