VERKOOPVOORWAARDEN

Artikel 1: Preambule
De onderhavige voorwaarden worden gesloten tussen enerzijds MAC² Invest sàrl, vennootschap naar Luxemburgs recht, ingeschreven in het handelsregister onder nummer RCS B231801, en anderzijds de personen die een aankoop wensen te doen in de e-shop Visioframefamily via de website https://www.visioframefamily.com (hierna te noemen “DE KLANT”). Zij moeten samen met ons privacybeleid en onze juridische informatie in aanmerking worden genomen.

Dit product wordt gepresenteerd op de website www.visioframefamily.com (hierna te noemen “de website”), die voor alle gebruikers toegankelijk is via het internet.

Artikel 2: Doel
De onderhavige voorwaarden hebben tot doel de verkoopvoorwaarden tussen MAC² Invest sàrl en de Klant vast te leggen vanaf de bestelling tot de diensten, met inbegrip van de betaling en de levering. Zij regelen alle fasen die nodig zijn voor het plaatsen van de bestelling tot de levering aan de eindontvanger.

Artikel 3: Aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden
De partijen komen overeen dat hun relatie uitsluitend wordt beheerst door dit contract, met uitsluiting van alle andere voorgaande algemene voorwaarden.
Indien een voorwaarde ontbreekt, zal deze worden vervangen door de praktijken die gelden in de sector verkoop op afstand voor in Luxemburg gevestigde ondernemingen. De bestelling van het Product impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding door de klant van deze algemene verkoopsvoorwaarden, met uitsluiting van elk ander document zoals prospectussen, catalogi of commerciële voorstellen uitgegeven door MAC² Invest. Alvorens de bestelling te valideren, dient de klant aan te geven dat hij de algemene verkoopvoorwaarden kent en aanvaardt door het pictogram “ik keur de algemene verkoopvoorwaarden goed en heb ze gelezen” aan te vinken en vervolgens te klikken op het pictogram “bestelling bevestigen” dat op het scherm wordt weergegeven.
Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elke rechtshandeling betreffende het Product, ongeacht de bestemming ervan. Geen enkele bijzondere aankoopvoorwaarde van de cliënt kan, behoudens formele voorafgaande aanvaarding door MAC² Invest, voorrang hebben op deze algemene verkoopsvoorwaarden. Ieder andersluidend beding van de Opdrachtgever zal derhalve, bij gebreke van uitdrukkelijke aanvaarding, niet tegenstelbaar zijn aan MAC² Invest ongeacht het tijdstip waarop het haar ter kennis mocht zijn gebracht.

Artikel 4: Registratie van persoonsgegevens en bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Wij garanderen de vertrouwelijkheid van al uw persoonlijke gegevens en geüploade foto’s. Deze zijn gereserveerd voor ons eigen gebruik en zullen nooit worden verspreid aan externe organisaties. De op de website visioframefamily.com verzamelde informatie wordt onderworpen aan computerverwerking met het oog op de verzending van uw bestellingen en informatie in de vorm van een e-mailnieuwsbrief (facultatief). De ontvangers van deze gegevens zijn uitsluitend: de klantendienst van visioframefamily.com, de logistieke dienst van visioframefamily.com en de vervoerder. Onze logistieke afdeling en onze vervoerders hebben een vertrouwelijkheidsovereenkomst met ons bedrijf ondertekend.

Artikel 5: Bestelprocedure
Alvorens een bestelling te plaatsen, dient de Klant zich te identificeren (artikel 6.1), zijn aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden uit te drukken (6.2) en zijn bestelling door te geven (6.3).
5.1 Identificatie
De Klant die een bestelling wil plaatsen, moet zich eerst identificeren. Daartoe dient hij, overeenkomstig de hem online verstrekte informatie, een hem ter beschikking gesteld formulier in te vullen waarop hij met name zijn naam, voornaam (of bedrijfsnaam), alsmede zijn e-mailadres, zijn postadres en, in voorkomend geval, zijn leveringsadres, alsmede zijn telefoonnummer vermeldt. MAC² Invest behoudt zich het recht voor om de juistheid na te gaan van alle door de Klant ingevoerde informatie, in het bijzonder zijn identiteit en adres.
5.2 Aanvaarding van deze voorwaarden
Zodra de Klant zich heeft geïdentificeerd overeenkomstig artikel 5.1. hierboven, geeft hij zijn kennis en aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden te kennen door het pictogram “Ik keur de algemene verkoopsvoorwaarden goed en heb ze gelezen” aan te vinken op het scherm.
5.3 Validatie van de bestelling
Zodra de Klant het Product heeft gekozen dat hij wenst te kopen, valideert hij definitief zijn bestelling op basis van het overzicht op het vorige scherm, door het nummer van zijn kredietkaart en de vervaldatum ervan in te voeren volgens de voorwaarden die hierna worden uiteengezet in artikel 7 en door te klikken op het pictogram “Bestelling valideren” dat op het scherm wordt weergegeven. Vanaf dit moment wordt de bestelling geregistreerd. Een ordernummer wordt dan op het scherm en per e-mail aan de klant meegedeeld.

Artikel 6: sluiting van de koopovereenkomst
De koopovereenkomst tussen de Klant en MAC² Invest komt pas tot stand wanneer de Klant een bestelling heeft geplaatst in overeenstemming met artikel 6 en wanneer MAC² Invest haar aanvaarding van de bestelling aan de Klant heeft bevestigd. De aanvaarding van de bestelling per e-mail vermeldt de totale prijs van de bestelling in euro en het nummer van de bestelling.

Artikel 7: Prijs en betaling
7.1 : Prijs en betalingswijze
De prijzen van het op de website toegankelijke Product zijn prijzen exclusief kosten (transportkosten, douanerechten, verzekering, enz.). De totale prijs van het Product (hierna genoemd “de Prijs”) dat de Klant van plan is te bestellen, wordt aangegeven op het overzichtsscherm van de bestelling en omvat de volgende informatie:
de Prijs exclusief belastingen en heffingen van de geselecteerde producten
het bedrag van de belasting over de toegevoegde waarde (indien van toepassing)
de vervoers- en verpakkingskosten
De prijzen luiden en zijn betaalbaar in euro. De vermelding van prijzen in andere valuta’s dan de euro geschiedt uitsluitend ter informatie. Deze prijs kan worden gewijzigd, in welk geval MAC² Invest zich ertoe verbindt de Klant vóór elke nieuwe bestelling daarvan in kennis te stellen.
7.2 Voorwaarden en betaling
Aanvaarding van de bestelling door MAC² Invest en daaropvolgende verzending van het Product aan de Klant kan pas plaatsvinden na validatie van het betalingsmiddel van de Klant en de daaropvolgende debitering van de Prijs van de bankrekening van de Klant. Het Product wordt altijd vooraf betaald door de Klant. De betaling van de prijs van het Product door de Klant geschiedt via een beveiligd elektronisch betalingssysteem.
7.3 Veiligheid van elektronische geldovermakingen
De transactieprocessen op de website visioframefamily.com worden uitgevoerd met een beveiligde betalingsdienstaanbieder die garandeert dat gevoelige gegevens worden verzonden en opgeslagen volgens de hoogste veiligheids- en kwaliteitsnormen.

Artikel 8: Vervoer en aflevering
8.1 Tijd en aflevering
Het Product wordt geleverd op het door de Klant op het ogenblik van de bestelling opgegeven leveringsadres, binnen een redelijke termijn die op de website is bepaald naar gelang van de geografische gebieden van bestemming van de bestelling, door bemiddeling van de door MAC² Invest aangewezen vervoerder en onder de eigen voorwaarden van deze laatste. De op de website aangegeven leveringstermijnen worden bij wijze van indicatie gegeven en houden geenszins een vaste verbintenis in om binnen de genoemde termijn te leveren.
MAC² Invest kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen in de levering in geval van verkeerde invoer van het leveringsadres, stakingen van vervoerders of elk ander geval van overmacht.
8.2 Vervoerskosten
Transportkosten zijn niet inbegrepen in de Prijs van de Producten. Deze kosten variëren naar gelang van de plaats van levering. Het precieze bedrag van de leveringskosten wordt vermeld op het samenvattingsscherm van de bestelling van de Klant, dat toegankelijk is op de website.
8.3 Douanerechten en andere lokale belastingen
Douanerechten en andere plaatselijke belastingen in het land van de ontvanger zijn volledig ten laste van de Klant.
8.4 Risicogewicht
In geval van beschadiging of enig ander probleem dient de Klant zijn voorbehoud aan MAC² Invest kenbaar te maken per aangetekende brief of per e-mail ten laatste binnen 48 uur na de levering. MAC² Invest kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de bestemmeling afwezig is bij de levering van het Product of indien de Klant (of de door deze laatste aangeduide persoon) het Product laattijdig afhaalt bij de vervoerder of het niet afhaalt bij de vervoerder nadat deze laatste de bestemmeling heeft verwittigd. Onder deze voorwaarden zal geen enkele klacht worden aanvaard.

Artikel 9: Intellectuele rechten
9.1 MAC² Invest houdt alle rechten op de elementen waaruit haar website bestaat en op de verpakking van haar Producten. De afbeeldingen, teksten, namen en logo’s die op de website en op de Producten voorkomen, worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waarvan de exploitatie wettelijk wordt uitgevoerd door MAC² Invest. Het raadplegen van de website of het bestellen van Producten houdt geen overdracht in van exploitatierechten (recht van reproductie, recht van voorstelling, enz.) van de beschermde elementen. Het is de Klant niet toegestaan de beschermde elementen te reproduceren, aan te passen, aan derden door te geven, te verhandelen, voor te stellen, te vertalen of te wijzigen. Elke inbreuk op deze fundamentele verplichtingen kan worden vervolgd.
9.2 Het feit dat een Opdrachtgever MAC² Invest zijn logo of enig ander onderscheidingsteken toestuurt onder de voorwaarden en voor de doeleinden zoals uiteengezet op de site, geeft MAC² Invest rechtsgeldig toestemming om dit logo te gebruiken in overeenstemming met de instructies van de Opdrachtgever. MAC² Invest verbindt zich ertoe elk letterwoord, logo of ander onderscheidingsteken van de Cliënt uitsluitend te gebruiken voor de doeleinden en onder de voorwaarden die door laatstgenoemde zijn voorgeschreven.
9.3 Bijgevolg is het MAC² Invest verboden de acroniemen, logo’s of andere onderscheidende tekens van de Klant te reproduceren, aan te passen, aan derden door te geven, te vertegenwoordigen, te vertalen of te wijzigen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Klant. MAC² Invest kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van enig onderscheidingsteken van Cliënt op grond van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Cliënt of op enige andere grond, mits MAC² Invest het onderscheidingsteken heeft gebruikt in overeenstemming met de bepalingen van dit artikel.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
De Klant is als enige verantwoordelijk voor de betaling van douanerechten of enige andere plaatselijke belasting die in het land van de ontvanger van toepassing zou kunnen zijn. MAC² Invest kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongemakken of schade die inherent zijn aan het gebruik van het Internet-netwerk, in het bijzonder een dienstonderbreking, indringing van buitenaf of de aanwezigheid van computervirussen of elke gebeurtenis die als overmacht wordt gekwalificeerd.
MAC² Invest kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook, zowel materieel als immaterieel of fysiek, die het gevolg zou kunnen zijn van het slecht functioneren of verkeerd gebruik van het Product. In ieder geval is de aansprakelijkheid van MAC² Invest beperkt tot het bedrag van de bestelling en kan MAC² Invest niet aansprakelijk worden gesteld voor eenvoudige fouten of weglatingen die zich ondanks alle voorzorgsmaatregelen bij de voorbereiding van het Product kunnen hebben voorgedaan. MAC² Invest kan noch ten opzichte van de Klant, noch ten opzichte van de ontvanger aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade of bedrijfs-, winst- of omzetderving die op welke wijze dan ook is ontstaan.
MAC² Invest kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van de gesloten overeenkomst in geval van voorraadschaarste of onbeschikbaarheid van het product, overmacht, storingen of volledige of gedeeltelijke stakingen, met name van de postdiensten, transportmiddelen en/of communicatiemiddelen, overstromingen, branden. Zoals vermeld in artikel 9, worden de op de website visioframefamily.com aangegeven leveringstermijnen slechts als aanwijzing opgegeven en vormen zij geenszins een vaste verbintenis tot levering binnen de genoemde termijn. MAC² Invest kan niet aansprakelijk gesteld worden voor laattijdige levering in geval van foutieve vermelding van het leveringsadres, staking van de vervoerder of elk ander geval van overmacht.

Artikel 11: Herroepingsrecht en klachtrechtArtikel
De Klant heeft het recht aan MAC² Invest mee te delen dat hij afziet van de aankoop van het product, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de dag van de levering van het product.
MAC² Invest zal enkel ingaan op de herroeping door de Klant indien de originele verpakking van het Product intact is gebleven en het Product niet is gebruikt of beschadigd. De Klant moet per e-mail op de hoogte worden gebracht (info@visioframefamily.com). Bij deze gelegenheid, en zodra de koper de hierboven vermelde termijn heeft nageleefd, ontvangt hij per e-mail een bevestiging van de toestemming tot terugzending. In geval van terugzending en na MAC² Invest daarvan binnen de hierboven vermelde termijn per e-mail in kennis te hebben gesteld, zijn de kosten van terugzending van het Product steeds ten laste van de Klant.
MAC² Invest zal de terugbetaling uitvoeren door overschrijving op een bankrekening, waarvan het nummer moet worden vermeld in de e-mail met de kennisgeving van terugzending. De terugbetaling zal geschieden binnen maximaal 30 dagen vanaf de dag waarop MAC² Invest kennis heeft genomen van de wens om afstand te doen en in ieder geval na ontvangst van het geretourneerde Product.

Artikel 12: Waarborg

De wettelijke garantie is 2 jaar vanaf de datum van aankoop
Stuur in geval van een probleem een ​​e-mail naar info@visioframefamily.com

12.1 Vertrouwelijkheid
MAC² Invest verbindt zich ertoe de door de Klant op de site meegedeelde informatie niet aan derden bekend te maken. Deze informatie is vertrouwelijk. Ze zal enkel door haar interne diensten worden gebruikt voor de verwerking van de bestelling en om de communicatie te versterken en te personaliseren, met name per informatiebrief/e-mail, alsook in het kader van de personalisering van de site volgens de voorkeuren van de Klant.
MAC² Invest kan geconsolideerde statistieken met betrekking tot haar klanten en verkopen aan betrouwbare derde partijen verstrekken, maar deze statistieken zullen geen persoonlijke gegevens bevatten. MAC² Invest handelt op geen enkele wijze met de gegevens van haar Cliënten. Buiten MAC² Invest zijn de enige gebruikers van de door de Klant verstrekte gegevens de vervoerder, die een vertrouwelijkheidsovereenkomst heeft ondertekend.
Met betrekking tot de registratie van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt verwezen naar artikel 4 van deze algemene verkoopvoorwaarden, waarin wordt verwezen naar de verplichting van MAC² Invest om de persoonlijke levenssfeer te eerbiedigen.

Artikel 13: Nietigheid van een beding
De ongeldigheid van één van de clausules van deze algemene voorwaarden, hetzij ten gevolge van een wetswijziging, hetzij ten gevolge van een rechterlijke beslissing, zal op geen enkele wijze de geldigheid en de naleving van alle andere clausules van deze algemene verkoopvoorwaarden aantasten.

Artikel 14: Bewijs
De geautomatiseerde gegevens die in het computersysteem van MAC² Invest worden bewaard, gelden als bewijs van de mededelingen, bestellingen en betalingen tussen partijen.

Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Het Luxemburgs recht is van toepassing op de betrekkingen tussen MAC² Invest en de Cliënt. In geval van betwistingen zal de Klant eerst contact opnemen met MAC² Invest met het oog op een minnelijke schikking. In geval van verzuim zijn uitsluitend de rechtbanken van Luxemburg bevoegd, ongeacht de plaats van levering en de aanvaarde betalingswijzen. Bij geschillen over de interpretatie of uitvoering van deze algemene verkoopvoorwaarden en onze leveringsvoorwaarden is de oorspronkelijke Franse tekst doorslaggevend.